T.C.
   ÇÜNGÜŞ KAYMAKAMLIĞI
 
    YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
    
 
Mehmet TEPE
Yazı İşleri Müdürü
 
 
 
 
     Fikriye ERGİN
    V.H.K.İ

 
                                                              
 
                                                                                                                                                      Ersin ÖZER
                                                                                                                                                 Özel Kalem V.H.K.İ.
 
    
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
 
 
                                                                                                                                       Resim hazırlık aşamasındadır
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                Mehmet Salih ÖZDEMİR
                                                                                                                                            4/B Sözleşmeli Büro Memuru
 
 
 
 
                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         Resim hazırlık aşamasındadır.
 
 
 
                         
 
 
 
                                                                                                             
 
                                                                                                                                                 Serdal AKMEŞE
                                                                                                                                                           V.H.K.İ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV ALANLARI
 
1.Evrak havale ve dağıtımı (e-içişleri projesi ile)
2.Kanunlarin, KHK, tüzüklerin, Bakanlar Kurulu Kararlarının, yönetmeliklerin yayımı, ilanı, (e-içişleri projesi ile)
3.Genel idare kuruluşları, bölgesel kuruluşlar, KIT özel iş yerleri gözetim ve denetimi işleri. (e-içişleri projesi ile)
4.Personelle ilgili konular (Özlük işleri, Hizmet-İçi eğitim, mesai saatleri, kıyafet) (e-içişleri projesi ile)
5.Vakıflara İlişkiler(e-içişleri projesi ile)
6.Tabi afet, genel sağlık ve çevre sağlığı konuları iş ve işlemleri. (e-içişleri projesi ile)
7.Hükümet Konağı Daire Müdürlüğü işleri. (e-içişleri projesi ile)
8.Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma. (e-içişleri projesi ile)
9.Bayrak Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklere ilişkin işlemler. (e-içişleri projesi ile)
10.Bayındırlık ve İskân Bakanlığı İşlemleri (e-içişleri projesi ile)
11.Çevre ve Orman Bakanlığı İşlemleri (e-içişleri projesi ile)
12.Kültür Bakanlığı - Anıtlar - Müzeler - Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kur. (e-içişleri projesi ile)
13.Bilgi Edinme Kanunu ve Uygulamaları, Yerel Bilgi Projesi (e-içişleri projesi ile)
14.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İşlemleri (e-içişleri projesi ile)
15.Tüketici Sorunları Hakem Heyeti İlçe Kurulu İşlemleri (e-içişleri projesi ile)
16.Yüksekögretim ve Üniversitelerle ilgili İşlemler. (e-içişleri projesi ile)
17.İlçede kuruluşu bulunmayan diğer bakanlık ve kuruluşlara ait işlemler. (e-içişleri projesi ile)
 
 
 
İDARE KURULU BÜROSU
1.İl İdare Kurulu karar ve işlemleri ( Askerlik Kararları vb.) (e-içişleri projesi ile)
Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmaları ile ilgili iş ve işlemler. (e-içişleri projesi ile)
2. İdare Kurulu askerlik para cezaları. (e-içişleri projesi ile)
3. İmar iş ve işlemler (e-içişleri projesi ile)
4. Disiplin Kurulu karar iş ve işlemler. (e-içişleri projesi ile)
5. Görevden uzaklaştırma işlemleri. (e-içişleri projesi ile)
6. Taşınmaz mal zilyetliği ile ilgili uygulamalar. (e-içişleri projesi ile)
7. Muhtaçlık ve bakım belgeleri. (e-içişleri projesi ile)
8. Mülki İdare bölümleri belediye ve köy sınır değişikliği, köy kurulması, bağlılık değişikliği işlemleri. (e-içişleri projesi ile)
9. Kamulaştırma kanunu ile ilgili iş ve işlemleri. (e-içişleri projesi ile)
10. Harita, köy, bağlı, tabi yer adlarının değiştirme. (e-içişleri projesi ile)
 
MAHALLİ İDARELER BÜROSU
1. Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili vesayet iş ve işlemleri. (e-içişleri projesi ile)
2. Belediyelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. (e-içişleri projesi ile)
3. Özel idarelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. (e-içişleri projesi ile)
4. Köylerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. (e-içişleri projesi ile)
5. Birliklerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. (e-içişleri projesi ile)
6. Mahalli idarelerin mali yârdim ve destek sağlama işleri, teftiş ve denetim işleri. (e-içişleri projesi ile)
7. Belediye kurulması, köy veya bağlıların belediyelerle birleştirilmesi ile ilgili işlemler. (e-içişleri projesi ile)
 
ÖZEL KALEM BÜROSU
1. Özel haberleşme, gizlilik taşıyan yazışmalar. (e-içişleri projesi ile)
2. Protokol, ağırlama ve kabuller
3. Atatürk günlerini ve tarihi günleri, milli ve resmi bayramları, mahalli kurtuluş günleriyle belirli günleri anma ve kutlama
4. Yargı kuruluşlarıyla ilişkiler.
5. Askeri mercii ve kuruluşlarla ilişkiler.
6. Sıkıyönetim / olağanüstü hal iş / işlemleri (e-içişleri projesi ile)
7. İstihbarat hizmet ve konuları (Milli Güvenlik Kurulu ile ilişkiler dahil) (e-içişleri projesi ile)
8. Asayiş konuları (Emniyet, Jandarma ile ilişkiler) (e-içişleri projesi ile)
9. Mülakatlar (Sınır il ve ilçelerinde) (e-içişleri projesi ile)
 
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU
1. Halkla İlişkiler. TRT Basın ve diğer kitle haberleşme araçları ile ilişkiler, basın toplantıları. (e-içişleri projesi ile)
2. Valiliğe elden getirilen her nevi dilekçenin kabulü, 8. madde gereğince imza yetkisi verilen görevlilerin imzasına hazırlama işleri. (e-içişleri projesi ile)
3. Basın kartı ve resmi ilan işleri. (e-içişleri projesi ile)
 
PLANLAMA VE KOORDİNASYON BÜROSU
1. Kalkınma planı hazırlık ve uygulanması. (e-içişleri projesi ile)
2. Yıllık uygulama programı hazırlanması ve uygulanması. (e-içişleri projesi ile)
3. İl programı hazırlanması ve uygulanması. (e-içişleri projesi ile)
4. Envanter çalışmaları ve öncelikli kriterler. (e-içişleri projesi ile)
5. Genel durum raporları. (e-içişleri projesi ile)
6. İl koordinasyon Kurulu çalışmaları. (e-içişleri projesi ile)
7. İdare şube başkanları toplantıları. (e-içişleri projesi ile)
8. Plan, program ve toplum kalkınmasında eğitim-öğretim. (e-içişleri projesi ile)
 
HUKUK İŞLERİ BÜROSU
1.İdari yargıya başvurma işleri. (e-içişleri projesi ile)
2.İnceleme ve denetleme işleri (Valiliğin dernekler, sendikalar, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili olup, emniyet ve Jandarma görevleri dışında kalan gözetim ve denetim iş ve işlemleri.) (e-içişleri projesi ile)
3.Valilik-Konsolosluk ilişkileri, imza ve tasdik işlemleri. (e-içişleri projesi ile)
4.Şefliğin teftiş ve denetimi ile ilgili işlemler. (e-içişleri projesi ile)
5.Genel emirler. (e-içişleri projesi ile)
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
 
Telefon No
   
    : 0 (412) 541 20 06
 
Faks No                                                                        
    
    : 0 (412) 541 20 93 
 
Adres
   
    : Hükümet Konağı Kat : 3 Çüngüş / DİYARBAKIR