T.C.
ÇÜNGÜŞ KAYMAKAMLIĞI
 
 
BİLGİ EDİNME
 
 
                                     
 
                       
 
 
                 1 ) ​BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU
                        
Kanun No. 4982 
Kabul Tarihi : 9.10.2003 
Resmi Gazete: 24.10.2003 - 252                                                                                                     
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2.- Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır.
1.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.
Tanımlar
MADDE 3.- Bu Kanunda geçen;
a) Kurum ve kuruluş: Bu Kanunun 2 nci maddesinde geçen ve kapsama dahil olan bilgi edinme başvurusu yapılacak bütün makam ve mercileri,
b) Başvuru sahibi: Bu Kanun kapsamında bilgi edinme hakkını kullanarak kurum ve kuruluşlara başvuran gerçek ve tüzel kişileri,
c) Bilgi: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan bu Kanun kapsamındaki her türlü veriyi,
d) Belge: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları bu Kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plân, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını,
e) Bilgi veya belgeye erişim: İstenen bilgi veya belgenin niteliğine göre, kurum ve kuruluşlarca, başvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin bir kopyasının verilmesini, kopya verilmesinin mümkün olmadığı hâllerde, başvuru sahibinin bilgi veya belgenin aslını inceleyerek not almasına veya içeriğini görmesine veya işitmesine izin verilmesini,
f) Kurul: Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunu,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Verme Yükümlülüğü
Bilgi edinme hakkı
MADDE 4.- Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.
Türkiye’de ikamet eden yabancılar ile Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır.
Bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 5.- Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki  her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.
Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilgi Edinme Başvurusu
Başvuru usulü
MADDE 6.- Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.
Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir.
İstenecek bilgi veya belgenin  niteliği
MADDE 7.- Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya  belgelere ilişkin olmalıdır.
Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.
İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler
MADDE 8.- Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz. Ancak, yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgelerin ne şekilde, ne zaman ve nerede yayımlandığı veya açıklandığı başvurana bildirilir.
Gizli bilgileri ayırarak bilgi veya belge  verme
MADDE 9.- İstenen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirlerinden ayrılabiliyorsa, söz konusu bilgi veya belge, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine sunulur. Ayırma gerekçesi başvurana yazılı olarak bildirilir.
Bilgi veya belgeye  erişim
MADDE 10.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler.
Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgilinin;
a) Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini,
b) Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini,
c) Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini,
Sağlarlar.
Bilgi veya belgenin yukarıda belirtilenlerden farklı bir şekilde elde edilmesi mümkün ise, belgeye zarar vermemek koşuluyla bu olanak sağlanır.
Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir.
Bilgi veya belgeye  erişim süreleri
MADDE 11.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar. Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve onbeş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.
10 uncu maddede belirtilen bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle onbeş iş günlük süre kesilir. Başvuru sahibi onbeş iş günü içinde ücreti ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır.
Başvuruların cevaplandırılması
MADDE 12.- Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Başvurunun reddedilmesi hâlinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları belirtilir.
İtiraz usulü
MADDE 13.- Bilgi edinme istemi 16 ve 17 nci maddelerde öngörülen sebeplerle reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde Kurula itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir. Kurum ve kuruluşlar, Kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi onbeş iş günü içinde vermekle yükümlüdürler.
Kurula itiraz, başvuru sahibinin idarî yargıya başvurma süresini durdurur.
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu
MADDE 14.- Bilgi edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine, 16 ve 17 nci maddelerde öngörülen sebeplere dayanılarak verilen kararları incelemek ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar vermek üzere; Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur.
Kurul; birer üyesi Yargıtay ve Danıştay genel kurullarının kendi kurumları içinden önerecekleri ikişer aday, birer üyesi ceza hukuku, idare hukuku ve anayasa hukuku alanlarında profesör veya doçent unvanına sahip kişiler, bir üyesi Türkiye Barolar Birliğinin baro başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler içinden göstereceği iki aday, iki üyesi en az genel müdür düzeyinde görev yapmakta olanlar ve bir üyesi de Adalet Bakanının önerisi üzerine bu Bakanlıkta idarî görevlerde çalışan hâkimler arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek dokuz üyeden oluşur.
Kurul üyeliğine önerilen adayların muvafakatları aranır.
Kurul Başkanı, kurul üyelerince kendi aralarından seçilir.
Kurul, en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine toplanır.
Kurul üyelerinin görev süreleri dört yıldır. Görev süresi sona erenler yeniden seçilebilirler. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usule göre seçilen üye, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar. Yeni seçilen Kurul göreve başlayıncaya kadar önceki Kurul görevine devam eder.
Kurul üyelerine 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla fiilen görev yaptıkları her gün için uhdesinde kamu görevi bulunanlara (1000), uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara ise (2000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. Bu ödemelerde damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz.
Kurul, belirleyeceği konularda komisyonlar ve çalışma grupları kurabilir; ayrıca  gerekli gördüğü takdirde, ilgili bakanlık ile diğer kurum ve kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bilgi almak üzere toplantılarına katılmaya davet edebilir.
Kurulun sekretarya hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine getirilir.
Kurulun görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller Başbakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bilgi Edinme Hakkının Sınırları
Yargı denetimi dışında kalan işlemler
MADDE 15.- Yargı denetimi dışında kalan idarî işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar, bu Kanun kapsamına dahildir. Bu şekilde sağlanan bilgi edinme hakkı işlemin yargı denetimine açılması sonucunu doğurmaz.
Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler
MADDE 16.- Açıklanması hâlinde Devletin emniyetine, dış ilişkilerine, millî savunmasına ve millî güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla Devlet sırrı olan  gizlilik dereceli bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.
Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler
MADDE 17.- Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması hâlinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına  zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.
İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler
MADDE 18.- Sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.
Ancak, bu bilgi ve belgeler kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte ise, istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı içindedir.
İdarî soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler
MADDE 19.- Kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idarî soruşturmalarla ilgili olup, açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde;
a) Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak,
b) Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak,
c) Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek,
d) Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek,
Bilgi veya belgeler,  bu Kanun kapsamı dışındadır.
Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler
MADDE 20.- Açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde;
a) Suç işlenmesine yol açacak,
b) Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanunî yollarla yakalanıp kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek,
c) Yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek,
d) Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlâl edecek,
Nitelikteki bilgi veya belgeler,  bu Kanun kapsamı dışındadır.
4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 6.1.1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve diğer özel kanun hükümleri saklıdır.
Özel hayatın gizliliği
MADDE 21.- Kişinin izin verdiği hâller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, meslekî ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.
Kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az yedi gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir.
Haberleşmenin gizliliği
MADDE 22.- Haberleşmenin gizliliği esasını ihlâl edecek bilgi veya belgeler,  bu  Kanun kapsamı dışındadır.
Ticarî sır
MADDE 23.- Kanunlarda ticarî sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticarî ve malî bilgiler, bu Kanun kapsamı dışındadır.
Fikir ve sanat eserleri
MADDE 24.- Fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak yapılacak bilgi edinme başvuruları hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanır.
Kurum içi düzenlemeler
MADDE 25.- Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır.
Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler
MADDE 26.- Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluş tarafından aksi kararlaştırılmadıkça bilgi edinme hakkı kapsamındadır.
Bilimsel, kültürel, istatistik, teknik, tıbbî, malî, hukukî ve benzeri uzmanlık alanlarında yasal olarak görüş verme yükümlülüğü bulunan kişi, birim ya da kurumların görüşleri, kurum ve kuruluşların alacakları kararlara esas teşkil etmesi kaydıyla bilgi edinme istemlerine açıktır.
Tavsiye ve mütalaa talepleri
MADDE 27.- Tavsiye ve mütalaa talepleri bu Kanun kapsamı dışındadır.
Gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler
MADDE 28.- Gizliliği kaldırılmış olan bilgi veya belgeler, bu Kanunda belirtilen diğer istisnalar kapsamına girmiyor ise, bilgi edinme başvurularına açık hâle gelir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Ceza hükümleri
MADDE 29.- Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.
Bu Kanunla erişilen bilgi ve belgeler ticarî amaçla çoğaltılamaz ve kullanılamaz.
Rapor düzenlenmesi
MADDE 30.- Kurum ve kuruluşlar,  bir önceki yıla ait olmak üzere;
a) Kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısını,
b) Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını,
c) Reddedilen başvuru sayısı ve bunların dağılımını gösterir istatistik bilgileri,
d) Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak ya da bu nitelikteki bilgiler ayrılarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını,
e) Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen başvuru sayısı ile bunların sonuçlarını,
Gösterir bir rapor hazırlayarak, bu raporları her yıl Şubat ayının sonuna kadar Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna gönderirler. Bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları raporlarını bağlı, ilgili ya da ilişkili oldukları bakanlık vasıtasıyla iletirler. Kurul, hazırlayacağı genel raporu, söz konusu kurum ve kuruluşların raporları ile birlikte her yıl Nisan ayının sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderir. Bu raporlar takip eden iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca kamuoyuna açıklanır.
Yönetmelik
MADDE 31.- Bu Kanunun uygulanması ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesine ilişkin yönetmelik, Kanunun yayımını takip eden altı ay içinde Başbakanlık tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulur.
Yürürlük
MADDE 32.- Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
              2) İnsan Hakları Yönetmeliği
        
 
Bu Yönetmeliğin amacı; toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere, illerde “İl İnsan Hakları Kurulu” ile  ilçelerde “İlçe İnsan Hakları Kurulu”nun kuruluş, görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. 
 
İnsan Hakları Yönetmeliği Daha Detaylı Bilgi İçin  (insan hakları yönetmeliği internetten indirebilirsiniz)
İnsan Hakları Başvuru Formu ( ilgili kurumdan formu indirebilirsiniz) 
 
 
                  ​3)  3091 SAYILI KANUN
 
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki 3091 Sayılı Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdaki olay ve durumlar 3091 sayılı Kanunun uygulanmasında taşınmaz mala tecavüz veya müdahale sayılır: 

a) Bahçe, tarla ve arsa gibi arazi üzerinden devamlı olarak gelip geçmek suretiyle zilyedin taşınmazdan istifade etmesine engel olmak, 
b) Ekim ve dikimde bulunmak, 
c) Bir hak iddia ederek tarla veya bahçedeki mahsulü biçmek, toplamak, 
d) Başkasının taşınmaz malına taş, toprak, ağaç, gübre ve benzeri şeyleri bırakmak suretiyle zilyedin taşınmazdan istifade etmesine engel olmak, 
e) Sulama veya içme sularından, su kuyularından, sarnıçlardan, su yollarından, su borularından ve arklarından yararlanmayı engellemek, 
f) Başkasının arazisi üzerinde su geçirmek üzere ark açmak, 
g) Temel açmak, hendek kazmak, bina yapmak, 
h) Yukarıda sayılanlara benzer diğer davranışlarda bulunmak. Müşterek veya İştirak Halinde Mülkiyetten Doğan Zilyetlik:

Bir taşınmaz mal üzerinde birden fazla kişilerin bir arada zilyet oldukları müşterek veya iştirak halinde mülkiyet hallerinde, yani anlaşmazlığa düşenlerin taşınmazda hissedar olmaları halinde, o taşınmazı fiilen tasarruf edenin zilyetliğinin hem diğer hissedarlara, hem de üçüncü şahıslara karşı korunması esastır. Bu gibi durumlarda (müşterek hissedarlıktan) söz edilerek 3091 sayılı Kanunun olaya uygulanmaması yoluna gidilemez.

Taşınmazın miras yoluyla birden çok mirasçıya kalması halinde de bu Kanuna göre tecavüz veya müdahalenin önlenmesi ile ilgili başvurular kabul edilir ve eylemli olarak zilyetliklerini sürdürenlerin zilyetlikleri hem diğer mirasçılara hem de üçüncü şahıslara karşı korunur. Ortaklık ve Kira Sözleşmesi : 
Taşınmaz mal üzerindeki anlaşmazlığın ortaklıktan veya kira sözleşmesinden kaynaklanmış olması idarenin taşınmaza eylemli olarak kimin veya kimlerin zilyet olduklarını araştırarak karar vermesine engel değildir. Ortaklığın veya kira sözleşmesinin sona erip ermediği, bulunduğu aşamada geçerliliği olup olmadığı adli yargının çözümleyeceği üstün hak iddiası niteliğindedir. 

Damlı Yapı ve Fuzuli İşgal : 
Konut, dükkan, depo, ahır gibi damlı yapılarda bu Kanunun uygulanabilmesi, taşınmazın fuzulen işgal edilmiş olmasına bağlıdır. 

Fuzuli işgal : 
Bir taşınmazı, sahibinin izin ve rızası olmayarak işgal etme, başka bir deyişle; bir taşınmazın maliki veya onun yerine bu konuda işlem yapmaya yetkili vekil veya mümessil gibi kimselerle hukuki bir bağlantı kurmadan rıza dışı, henüz boşaltılmamış veya herhangi bir suretle boşalan damlı bir yapıya, eylemli bir durum yaratarak kendiliğinden girme durumudur. 

Başvuru 
Taşınmaz mala yapılan tecavüz veya müdahalenin önlenmesi için yetkili makamlara başvurmaya o taşınmaz malın zilyedi yetkilidir. Zilyet birden fazla ise içlerinden birinin başvurması yeterlidir.

Kamu idareleri, kamu kurumları ve kamu kuruluşları ile tüzel kişilerin başvuruları, taşınmaz malın ait olduğu idare, kurum, kuruluş veya tüzel kişinin yetkilisi tarafından yapılır.

Köye ait taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerde, köy halkından herhangi biri de yetkili makama başvuruda bulunabilir.

Başvurular bir dilekçe ile merkez ilçelerde Valiliklere, ilçelerde Kaymakamlıklara bizzat veya kanuni temsilcileri tarafından yapılır.

Kan hısımları ile sihri hısımlar tarafından zilyet adına yapılan başvurular işleme konulmaz.
Posta ile yapılan başvurular üzerine, başvurunun kanuni süresi içinde bizzat veya kanuni temsilcisi tarafından yapılması gerektiği başvuru sahibine yazılı olarak duyurulur. Başvuruda Bulunma Süresi
Yetkililerin tecavüz veya müdahalenin yapıldığını öğrendikleri tarihten itibaren 60 gün içinde idari makama başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ancak, tecavüz veya müdahalenin oluşundan itibaren bir yıl geçtikten sonra bu makamlara başvuruda bulunulamaz.

Posta ile yapılan başvurular, başvuru için Kanunun öngördüğü süreleri durdurmaz.

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerle menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara bu Kanunun yürürlüğe girdiği 15/12/1984 tarihinden sonra yapılan tecavüz veya müdahalelerde başvuru için süre aranmaz. 

Ücretler (Örnek olarak verilmiştir) 
Müracaat eden kişi:

2 adet memur harcırahı ( 2 x 9 milyon )
1 infaz memuru harcırahı ( 9 milyon)
2 defa olay yerine gidip gelmek üzere tutacağı araba ücretini ödemek zorundadır.

Başvuru şikayetçi lehine sonuçlanırsa; masrafları karşı taraftan (gerekirse icra yoluyla) tahsil eder.

Başvuru şikayetçi aleyhine sonuçlanırsa; masraflar kendi üzerinde kalır, ikinci defa olay yerine gidilmeyeceği için araba ücreti 1 sefer tahakkuk eder.

 
KAYMAKAMLIK MAKAMINA 
BİGA


Şikayetçinin Adı Soyadı : 
Şikayetçinin Adresi : 
Davalının Adı Soyadı : 
Davalının Adresi : 


ŞİKAYETE KONU GAYRİMENKULÜN:
Sokağı/Mahallesi : 
Mevkii : 
Cinsi : 
Miktarı : 
Kuzeyi : 
Güneyi : 
Doğusu : 
Batısı : 

Tecavüz / Müdahale Tarihi : 

Haberalma Tarihi : 

Daha Önce Men Kararı Verilmişse Tarih ve Sayısı : 

Yukarıda kimliği bulunan.................., ............. ............ adresinde bulunan binaya ait olan ve eskiden beri kullanageldiğim kömürlüğü yerleşim amacıyla kiralayarak kullanmama engel olmaktadır.
3091 Sayılı Kanuna göre işlem yapılması hususunda gereğini arz ederim.
...../....../2005
...................................
 
 
 
                4) AİLE CÜZDANI
 
Aile Cüzdanı Alma Yükümlülüğü:
Evlenen her çifte evlenmenin yapıldığı sırada Evlendirme Memurluğu tarafından yada önceden evlenenler ile aile cüzdanını kayıp eden veya yenilemek isteyenlere Nüfus Müdürlüğü tarafından bir aile cüzdanı verilir.

Aile Cüzdanı kayıp edenler veya değiştirmek isteyenler kendisi ve eşinin fotoğrafının yapıştırıldığı Aile Cüzdanı Kayıp ve Değiştirme belgesini ikamet ettiği yer muhtarlığına tanzim ettirerek, kendisi ve eşine ait ikişer adet fotoğraf ile birlikte Nüfus Müdürlüğüne müracaat ederek aile cüzdanı alabilirler.

Evlenen kişiler kendileri ve çocuklarının kişisel ve medeni hallerinde meydana gelen değişiklikleri, yeni doğumları ve ölümleri bu cüzdanlara işletmekle yükümlüdürler.
 
 
               5) AV TEZKERESİ
 
AV TEZKERESİ VE SAHİPLİK BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER :

1) Valilik Makamına Dilekçe
2) Nüfus Cüzdanı Aslı
3) Nüfus Cüzdanı Sureti
4) ikametgah Belgesi
5) Adli Sicil Belgesi
6) Doktor Raporu (Sağlık Ocağından Av ruhsatı almasında Ruhi ve Bedeni Yönlerden sakıncası olmadığını belirtir rapor)

7) 2 Adet Yarım Kapaklı karton dosya
8) 5 adet renkli fotoğraf
9) Av Tezkeresi için müracaat edenlerden Avcılar Derneğinden alacakları Avcılık Sertifikası
 
        
 
             6) DOĞUM
 
a) Bildirim Zorunluluğu ve Süresi:
Her doğum olayının, olayın olduğu yer veya ilgili nüfus idaresine doğumdan itibaren bir ay içerisinde bildirilmesi zorunludur.

b) Bildirim Yükümlülüğü:
Doğum olayının baba, anne, bunlar yoksa veya kısıtlı, tutuklu ve hastalık gibi nedenlerle bildirim yapamayacak durumda olması veya orda bulunmaması hallerinde, çocuğun veli veya vasisi bildirmekle yükümlüdür. Resmi vekiller de açıkça yetkili olmak kaydıyla müvekkilleri adına bildirimde bulunabilirler.

c) Bildirim Şekli:
Doğum olayı sözlü olarak bildirilir. Bildirim, çocuğun baba veya annesinin nüfus cüzdanı ile varsa doğuma ait resmi belge veya raporlar ile yapılır.

d) Çocuğun adı:
Çocuğun adım ana ve babası koyar. Ancak, milli kültürümüze, ahlak kurallarına, örf ve adetlerimize uygun düşmeyen veya yasaya aykırı ya da kamuoyunu inciten adlar konulamaz.
 
 
 
        7) EVLENME
 
 
 
a) Bildirim yükümlülüğü ve süresi:
Evlenmeye karar veren kişiler bulundukları yer itibari ile (Köy Muhtarlıklarına veya Belediye Başkanlığı Evlendirme Memurluğuna) birlikte müracaat ederek evlilik işlemlerini başlatırlar.

b) Müracaatta İstenilen Belgeler:
1- Evlenmek isteyen kadın ve erkeğin nüfus cüzdanlarının aslı.
2- 6 şar adet fotoğraf.
3- Evlenmek isteyen kadın ve erkeğin sağlık raporları.
4- Nüfus Müdürlüğünden çıkartılacak nüfus kayıt örnekleri.
Evlendirme Memurları akit tarihinden itibaren bir ay içerisinde evlenme evraklarını o yer nüfus idaresine bildirmekle yükümlüdür. 

Ülkemizde, evlilik işlemleri Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.


I. EN ERKEN NE ZAMAN EVLENİLEBİLİR?
Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. 

Onsekiz yaşını doldurmamış, onyedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler. 

Ancak, hakim olağanüstü durumlarda onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.


II. KİMLER, HANGİ DURUMLARDA EVLENEMEZ?
1. Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir) 
2. Hısımlık bağı olanlar evlenemez. 
3. Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez. 
4. Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. 
(Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)
5. Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.
 
6. Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler. 

III. EVLENMEK İÇİN NEREYE, NASIL VE HANGİ BELGELERLE BAŞVURULUR?

1. Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte yazılı veya sözlü olarak başvururlar. 
2. Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan "Evlenme Beyannamesi" ile yapılır. 
3. Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu kabul eden memur tarafından yapılır. 
4. Sözlü başvuru durumunda, sözlü başvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır; evlendirme memurları tarafından imzalar onaylanır. 
5. Başvuru sırasında taraflardan birinin bulunmaması ve evlenme beyannamesini imza etmiş olması halinde bu beyannamedeki imzanın köy veya mahalle muhtarları, noterler, evlenecekler işçi veya memur ise, dairesi amirlerince onaylanmış olması şarttır. 
6. Evlenecek kişi, düzenlenecek özel vekaletname ile de evlenme işlemlerini yürütebilir. 


IV. EVLENEBİLMEK İÇİN SAĞLANMASI GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ve Örneği
Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmesi şarttır. Nüfus Müdürlüğünden alınan nüfus kaydı örneği evlendirme memurluğuna verilir. 

Evlenme Beyannamesi
Evrak belediye evlendirme biriminden alınır. Dört örnek olarak düzenlenir. Bu formda silinti ve karalama yapılmaması gerekmektedir. Evlenmeyle ilgili mahkeme kararı varsa bunlar beyannameye eklenir.

Dörder Adet Vesikalık Fotoğraf
Verilecek dörder adet fotoğrafın inkılap kanunlarına uygun kıyafet içerisinde baş açık, cepheden ve başın yüz ile alın kısımlarını tamamen gösterir şekilde çektirilmiş olması gerekir. Kadınların, yüz ve alın kısımları açık olmak kaydıyla başörtü ile çekilmiş fotoğrafları kabul edilebilir.

Evlenmeye Engel Hastalığının Bulunmadığını Gösteren Sağlık Raporu
Evlendirme memurluğu başvuru üzerine, bir form doldurarak, evlenecekleri, evlenmeye engel hastalığının bulunmadığının belirlenmesi için resmi sağlık kuruluşlarına gönderir. Hükümet tabibi tarafından verilmiş sağlık raporları ve ayrıca hükümet tabibinin gerek duyması durumunda, evlenecek kişilerde akıl hastalığı olup olmadığını, varsa evlenmesinde tıbbi sakınca olup olmadığını gösteren "resmi sağlık kurulu raporu" alınarak evlendirme memurluğuna verilmelidir.

Evlenme Ehliyet Belgesi
Evlendirme memuru başvuranların medeni hallerinde kuşkuya kapılırsa ilgililerin kayıtlı bulunduğu yer nüfus idaresinden "evlenme ehliyet belgesi" isteyebilir.

Rıza Belgesi
16 yaşını doldurmuş erkek ve kadınlar ancak hakim kararıyla ; 17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış erkek ve kadınlar yasal temsilcilerinin izni ile evlenebilir.
Yasal temsilcilerinin izni gereken bu durumda; 

a. Evlenme Beyannamesinin arkasındaki "rıza belgesi" doldurulmalıdır. Ana ve babanın veya vasinin imzasının bulunduğu bölüm ya yetkili merciler tarafından onaylanmış olacaktır ya da rıza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanacaktır ki bu takdirde imza onaylaması evlendirme memurunca yapılır. 
b. Ana ve babadan birinin ölmüş olması durumunda sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir. 
c. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir. 


V. BİR KADIN EVLENDİKTEN SONRA DA KENDİ SOYADINI KULLANMAK İSTİYORSA NE YAPMALIDIR?

(Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187. maddesidir), belediye evlendirme memurluğuna, yazılı olarak başvurulması gerekir. Böylece, kadın, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. 

VI. BİR TÜRK’ÜN BİR YABANCI VEYA İKİ YABANCININ BİRBİRLERİYLE TÜRKİYE’DE EVLENME KOŞULLARI NELERDİR?

Türkiye’de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler.
1. Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilerek, bu yönetmeliğin Türk vatandaşlarının evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar için de uygulanır. 
2. Yabancı uyruklu tarafın bağlı olduğu konsolosluktan evli olmadığını gösteren Türkçe "Evlenme Ehliyet Belgesi" alınacaktır. Evlenme ehliyet belgesinin getirtilmesi konusunda evlendirme memurları yabancı devlet başkonsoloslukları ile doğrudan yazışma yapabilecekleri gibi, Genel Müdürlük aracılığıyla da bu belgeleri getirtebilir. 
3. Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye’deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi Türk makamları önünde de evlenebilirler. 
4. Hazırlanan evraklar ile ilgili belediyenin Evlendirme Birimi’ne başvuru yapıldığında, evlendirme işlemleri bu birim
 tarafından gerçekleştirilecektir. 

VII. EVLENMENİN OTURULAN YERDEN BAŞKA YERDE YAPILMASININ KOŞULLARI NELERDİR?
Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmeye engel bir hali bulunmadığı ve belgelerinin tam olduğu anlaşılan çiftlere, istekleri durumunda, evlenme beyannamesinin izin belgesi onaylanarak verilir.
Bu belgeyi alan çiftler yurt içinde veya dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine gerek kalmadan evlenebilirler.
Evlendirme izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.


VIII. EVLİLİK SONRASI NE TÜR BİR BELGE VERİLMEKTEDİR?
Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir.

IX. EĞER İSTENİRSE DİNİ TÖREN NE ZAMAN YAPILABİLİR?
Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dini töreni yapılamaz. Aksi davranış Türk Ceza yasasında suç sayılmıştır.
 
 
 
 
        8) İNSAN HAKLARI
 
İnsan Hakları resmi web sitesine ulaşmak için tıklayınız.
 
İnsan Haklarının korunmasını sağlamak, ihlal iddiaları hakkında gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve bunların sonuçlarını yetkili mercilere bildirmek, insan hakları ile ilgili olarak toplumu bilgilendirmek, uygulayıcıları ve kamu görevlilerini eğitmek, bu konuda görevlendirilen Devlet Bakanının verdiği görevleri yerine getirmek amacıyla Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde İlçe İnsan Hakları Kurulu oluşturulmuştur. 
Bu konuda yapılacak başvuru form örneği aşağıdadır.İNSAN HAKLARI DANIŞMA MASASI BAŞVURU DÜZENLEME FORMU 


I- Başvuru sahibine ilişkin bilgiler :

Adı ve Soyadı :
Cinsiyeti :
Uyruğu :
Mesleği :
Doğum yeri ve tarihi :
Adresi ve telefon numarası:

II- Başvurunun kim tarafından yapıldığı :

a) Mağdurun kendisi
c) Mağdurun/Mağdurların yasal temsilcisi ya da avukatı
b) Akrabası
d) Diğer (Yakını,görgü tanığı vs.)

III- Başvurunun türü :

a) Dilekçe b) Telefon c) E-Mail d) Sözlü


IV- Başvuruya ilişkin bilgiler :

a) Konu :
b) Yer ve Tarih :
c) İlgili kişi veya kurum :
d) Başvurunun özeti :

Formu hazırlayan masa görevlisinin
adı, soyadı, tarih ve imza :
 
 
 
 
 
 
         9) İŞ YERİ AÇMA
 
I. SIHHİ MÜESSESE NEDİR? 


Sıhhi müessese; gürültü, koku, zararlı atık ve benzeri etkileri ile çevresinde bulunanlara fiziksel, ruhsal ve sosyal yönlerden zarar vermeyen işyerleridir. 
Bu bakımdan, bu tür işletmelerin açılması, insanlardan ve insanların yaşadıkları yerlerden uzak olması şartına bağlı bulunmaz.


Bu anlamda; bakkal, şarküteri, süpermarket, kuruyemişçi, kurukahveci, ekmek bayii, manav, lokanta, pizzacı, yemek satış yerleri, pastaneler, çay bahçeleri, taksi yazıhaneleri gibi çok çeşitli adlar altında faaliyet gösteren sıhhi işyerlerinin de uygulamada bulundukları fiziki mekan itibariyle sınıf ve özelliklerine göre niteliklere sahip olması gerekmektedir.
Sıhhi müesseselerin sınıf ve özelliklerine göre aranacak nitelikler, 09.03.1989 tarihli ve 20103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik"te açıklanmıştır.


II. SIHHİ MÜESSESE AÇMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

Sıhhi nitelikte işyerlerinden birisini açmak isteyenler; yapacağı işin niteliğine göre Yönetmelikte belirtilen ölçütlere uygun olarak işyerini veya işletmesini düzenledikten sonra sıhhi müesseseler için Yönetmelikte gösterilen form doldurularak yetkili mercie verilmelidir.

III. SIHHİ MÜESSESELERİN AÇILMA KOŞULLARI NELERDİR? 

Yetkili mercilere verilen başvuru formu üzerinde yapılacak incelemelerde işyerinin özelliğine göre aşağıdaki kriterler esas alınır.
1.İnsan sağlığına zarar verilmemeli, 

2.Tesis edilmiş yapıya, tarihi, turistik ve kültürel değerlere hasar verilmemeli ve çevre kirliliğine yol açılmamalı, 

3.Yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması konusundaki düzenlemelerle ilgili olarak; işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüzüklere göre gerekli önlemler alınmış olmalı, 

4.634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun kapsamına giren gayrimenkullerin kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri ile fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri, ve çarşı gibi yerler konusunda kat malikleri oy birliği ile karar almış olmalı, 

5. Özel yapı şeklini gerektiren fırın, sinema, tiyatro, otel, hamam, sauna, düğün salonu gibi işyerleri için, yapı kullanma izin belgesi temin edilmiş olmalı, 

6. Otel, gazino, kahvehane, içki yerleri, bar, tiyatro ve sinema gibi umuma mahsus istirahat ve eğlence yerleri için, işyeri açacak kişinin, genel asayiş ve güvenlik yönünden aranan şartları haiz bulunmalı, 

7. Karayolları kenarındaki işyerleri için, karayolu trafik güvenliği yeterince sağlanmış olmalı, 

8. Yangın ve patlama tehlikesinin karşı olmak üzere yapılacak güvenlikli bir elektrik tesisatı yanında, ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülükler yerine getirilmiş bulunmalı, 

9. Otel, lokanta, kahvehane, gazino, pastane ve benzeri işyerleri, LPG depo ve satış yerleri ile parlayıcı, patlayıcı yanıcı, yakıcı maddelerin satıldığı, depolandığı yerlerin bitişiğinde bulunmamalı, 

10. Kahvehane, bar, pavyon gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan diğer işyerleri; okul, yurt, cami, bina ve tesislerinin mevzuatın öngördüğü ve bunları etkilemeyecek uzaklıkta bulunmalıdır. IV. SIHHİ MÜESSESELERE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KESİN OLARAK NE ZAMAN VERİLİR? 

Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmuşsa, ilgiliye en geç başvurusunu izleyen iş günü içerisinde " işyeri açma ve çalışma ruhsatı" verilir. Ancak, ilgilinin beyanına göre düzenlenen ruhsat müktesep hak doğurmaz. Buna göre;
İşyerinin bulunduğu yere göre (belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında) yetkili merci tarafından açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerlerinin, bu konuda yasal yetkili bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına hemen bildirilerek, ruhsat veriliş tarihini izleyen bir ay içerisinde yukarıda sayılan hükümler çerçevesinde kontrol ettirilmesi gerekir.
Bu süre içinde yapılan kontrol sonucu Yönetmelikte öngörülen esaslara aykırı olmadığı saptanan işyerine verilen ruhsat kesinleşir.
Bir ay içerisinde yapılan ilk kontrol ve denetimde Yönetmelikte öngörülen kriterlere aykırı beyan ve durumun saptanması halinde ise, işyerinin mevzuata uygun hale getirilmesi için ilgiliye bir defaya mahsus olmak üzere yedi gün süre verilir. Buna rağmen aykırılığın giderilmediğinin anlaşılması halinde, ruhsat iptal edilerek işyeri kapatılır ve ilgililer hakkında ayrıca yasal işlem yapılır.


 
V. HANGİ MERCİLER SIHHİ MÜESSESELERE RUHSAT VEREBİLİR? 

3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Kanun ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğine göre; bu Kanunun uygulanmayacağı işyerleri dışında kalanlar ve sıhhi müesseseler;
1. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan tüm işyeri ve işletmeler valilik ve kaymakamlarca, 

2 Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan tüm işyerleri ve işletmeler belediyelerce ruhsatlandırılmaktadır.
 
 
                10) İŞYERİ RUHSATI
 
 
AÇILMASI İZNE BAĞLI YERLER İÇİN İSTENEN BELGELER:
İÇKİLİ VE İÇKİSİZ İSTİRAHAT EĞLENCE YERLERİ AÇACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER :


a) Umuma Açık yeri açacak ve isletecek gerçek kişi veya ortakları bakımından :

1) Valilik Makamına Açılacak yerle ilgili dilekçe.
2) Nüfus cüzdanı örneği
3) ikametgah Belgesi
4) Bulaşıcı hastalıkları olmadığına dair uzman hekimden alınacak sağlık raporu
5) Adli Sicil Belgesi
6) 3 Adet Renkli Fotoğraf
7) 2 Adet Yarım Kapaklı Karton Dosya
8) İşyeri devir ise +Noterden devir sözleşmesi
9) Valilik Makamına karşılıklı devir dilekçesi
10) Devir edilecek iş yerinin ruhsat fotokopisi


b) Şirket veya diğer özel hukuk tüzel kişileri bakımından :
1) Kuruluş İlam
2) Açılması istenilen umuma açık yer için. yönetim kurulu karan tutanağı ve yetkili temsilciye yönetim kurulu kararıyla verilmiş yetki belgesi


c) İşyeri Bakımından :
1) İş yeri kiralık ise noter tasdikli kira kontratı
2) Noterden tasdikli tapu senedi sureti
3) Yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, tapıda mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile. tapuda iş yeri olarak görünen yerler için ise, kat maliklerinin oy çokluğu ile alacağı karar tutanağı
4) İçkili yer açılacak olan yerin İçkili Yerler Bölgesi içerisinde bulunması gerekmektedir.
 
        11) MİLLİ EĞİTİME BAŞVURU
 
Yaygın Eğitim; Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış bireylere, gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak için örgün eğitimin yanında veya dışında, onların; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte, çeşitli süre ve düzeylerde yaşam boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinlikleri çerçevesinde açılan kurslar aşağıya çıkarılmış olup, istek ve talepler doğrultusunda bu kursların çeşitleri ve sayıları çoğaltılmaya çalışılmaktadır.

Halk Eğitimi Merkezlerindeki kurslar; mesleki, teknik ve sosyal-kültürel amaçlı olmak üzere iki ana bölümde açılır. Düzenlenecek kurslarda tür sınırlaması yoktur. İhtiyaç duyulan her alanda kurslar düzenlenir.


Kurslar Nerelerde Açılır : 
1- Halk Eğitimi Merkezlerinin kendi bina ve tesislerinde.
2- Mahalle ve köylerde temin edilen kurs yerlerinde.
3- Eğitim Odalarında.
4- Ceza ve Islah Evlerinde.
5- Rehabilitasyon gerektiren hastanelerde.
6- Kamu ve Özel Kuruluşlara ait binalarda.
7- Örgün Eğitim kurumlarına ait binalarda.
8- Gönüllü Kuruluşlarca sağlanan yerlerde.
9- İhtiyaç duyulan uygun diğer yerlerde.
10- Bakanlıklar arası düzenlenen protokoller çerçevesinde diğer kurumlarda.Kurslarda Başarı Değerlendirmesi :
a-Öğretim süresince yapılacak uygulama, deney, yazılı ve sözlü yoklamaların sonucuna.
b-Yapılacak ev ödevlerin sonucuna.
c- Öğretim süresi bitiminde yapılacak sınav sonucuna göre kursiyerin başarısı belirlenir.Kurs da başarılı olanlara kurs bitirme belgesi, başarısız olanlara kursa devam belgesi verilir. 


Kurs Dışı Etkinlikler : 
Halk Eğitim Merkezlerinde kurs faaliyetlerinin dışında Sosyal ve Kültürel yarışma,toplantı,konferans,sempozyum,sergi,seminer,gezi,kutlama ve benzeri etkinlikler de düzenlenir. Sosyal ve Kültürel uygulamalar ile eğitsel kollara katılacaklarda kursiyer olma şartı aranmaz.

SOSYAL VE KÜLTÜREL KURSLAR 

Okuma yazma, Üniversiteye hazırlık, halkoyunları, yabancı dil (İngilizce) vb. kurslar düzenlenmektedir.

Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün açacağı kurslara devam edeceklerde aranacak şartlar :
1- T.C. Vatandaşı olmak.
2- Etkinliklerden yararlanmak için yaş sınırı yoktur.
3- Belirli yaş ve eğitim seviyesi programın özelliğine göre gerektiğinde aranır. Bu durum Halk Eğitimi Merkezlerince Kurs duyurularında belirtilir.


Kurslara Kayıt için Kursiyerlerden İstenen Belgeler : 
1- Nüfus Cüzdanı.
2- Öğrenim Belgesi.
3- İkametgah Belgesi.
4- 2 Adet Fotoğraf.
Kurslara kayıt için bireysel olarak başvuru yapılabileceği gibi, bağlı bulundukları köy ve mahalle muhtarıyla, Bakanlığımıza bağlı Okul ve Kurum Müdürlüklerine de başvuruda bulunabilirler. Köy ve mahalle muhtarlıklarına yapılan başvurular var ise muhtarlar bu başvuruları Halk Eğitimi Merkezlerine bir liste ile bildirirler.


Kurslara Kayıt Dönemi :
Kurslara kayıt olmak için yılın on iki ayında Halk Eğitimi Merkezlerine başvuruda bulunulabilir. Özelliklerinden dolayı bazı kurslar için bazı dönemlerde kayıt açılabilir. Bu durumda İletişim Araçları yolu ile duyurulur.

Kurslar Nasıl Açılır :
Kurslar okuma-yazma ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatları alanlarında açılacaklar hariç olmak üzere genel olarak 15 kişilik katılımın tamamlanmasıyla düzenlenir. Üretime yönelik gelir getirici istihdam kolaylığı sağlayıcı ve çevre için özellik arz eden kurslarda kursiyer sayısı Genel Müdürlüğün görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenebilir.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ KURULUŞ AMAÇLARI VE FAALİYETLERİ

Mesleki Eğitim Merkezleri sanayide çalışan ara insan gücünü teorik ve pratik yönden yetiştirerek; Ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflemiştir.

1. Çeşitli mesleklerdeki iş ve işlemleri öğrenmesini,
2. Çalışma disiplininin anlam ve önemini kavramasını,
3. İş güvenliğine ait genel ilke ve prensipleri öğrenmesini,
4. Çalışma hayatına uyumunu sağlayacak tutum ve davranışlar kazanmasını sağlamak,
5. Aday çırakların ilgi ve istidatlarına uygun meslek seçimi yapmasına yardımcı olmak,
6. Çıraklık mesleği ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları kazandırarak onları kalfalık imtihanlarına hazırlamak,
7. Kalfalara,mesleklerinin gerektirdiği iş ve işlemleri bağımsız olarak yapabilmeleri ve bir iş yerini yönetebilmeleri için bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları kazandırmak ve böylece onları ustalık imtihanlarına hazırlamak Mesleki Eğitim Merkezlerinin amaçlarıdır.
Bu amaçları gerçekleştirmek için faaliyet gösteren Mesleki Eğitim Merkezleri; Bakanlığın kapsama aldığı illerde uygulanır. Bakanlık tarafından kapsama alınan il ve meslek dalları, o ildeki Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından uygulamaya konulur. 109 meslek dalı Çıraklık kapsamına alınmıştır. Bu mesleklerde 19 yaşından küçük ve iş yerlerinde çalışanlar, Mesleki Eğitim Merkezine çırak olarak kaydedilir. Öğrenim süresi 3 yıldır. Sigortaları okul tarafından yatırılır. Haftanın bir günü bu çıraklar okula gelirler.
Uygun şartları taşıyan kalfa ve usta adaylarının imtihanları; Şubat, Haziran ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez Mesleki Eğitim Merkezi tarafından yapılır. Başarılı olanlara kalfalık ve ustalık belgeleri verilir. Ustalık belgesi bulunmayanlar o meslekle ilgili işyeri açamazlar. İlgili merciler Ustalık Belgesi olmayanlara işyeri açma izni veremezler.
Mesleki Eğitim Merkezleri; işyerlerinde çalışanları hayata daha iyi hazırlanabilmeleri için meslekleri ile ilgili Ustalık ve Usta Eğiticilik kursları düzenler.


MÜRACAAT ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

1- BİR İŞYERİNDE ÇALIŞIP MESLEĞİNİN KANUN KAPSAMINA ALINDIĞI TARİHTE 19 YAŞINI BİTİRENLERE İMTİHANLA KALFALIK BELGESİ VERİLİRKEN İSTENİLEN BELGELER

a- Geçmiş Hizmetleri Belgelendirme Formu
b- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
c- Diploma Fotokopisi
d- 5 fotoğraf
e- Meslekleri ile ilgili çalıştığını gösterir SSK veya Bağ kur primlerinin dokümanı (en az 6 yıl, aylık 20 gün üzerinden)


2- BİR İŞYERİNDE ÇALIŞIP MESLEĞİNİN O İLDE KANUN KAPSAMINA ALINDIĞI TARİHTE KALFALIK BELGESİNE SAHİP OLUP , 22 YAŞINI DOLDURANLARA USTALIK BELGESİ VERİLİRKEN İSTENİLEN BELGELER

a- Form örneği (Bir işyerinde çalıştığını belgelendirmek için)
b- Kalfalık veya Yetki Belgesinin Aslı
c- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

d- 5 Fotoğraf

3- İMTİHANLA KALFALIK BELGESİ ALANLARA İMTİHANLA USTALIK BELGESİ VERİLİRKEN İSTENİLEN BELGELER

a- Form örneği (Bir işyerinde çalıştığını belgelendirmek için)
b- Kalfalık Belgesinin Fotokopisi
c- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
d- 5 Fotoğraf
e- Meslekleri ile ilgili çalıştığını gösterir SSK veya Bağ-Kur primlerinin dokümanı (en az 5 yıl, aylık 20 gün üzerinden)4- İŞYERİ SAHİBİ OLUP, BİZZAT USTA DURUMUNDA ÇALIŞANLARA DOĞRUDAN USTALIK BELGESİ VERİLİRKEN İSTENİLEN BELGELER

a- Form örneği (İşyeri sahibi olduğunu gösterir belge)
b- Diploma Fotokopisi
c- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
d- 5 Fotoğraf


5- LİSE DENGİ MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM KURUMLARINDAN MEZUN OLANLARA SINAVLA USTALIK BELGESİ VERİLİRKEN İSTENİLEN BELGELER

1985 - 1986 Öğretim Yılı Sonuna Kadar Mezun Olanlardan (Sınavsız);
a- Diploma Aslı ve Fotokopisi
b- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
c- 5 Fotoğraf
1985 - 1986 Öğretim Yılından Sonra Mezun Olanlardan (Sınavlı);
a- Diploma Aslı ve Fotokopisi
b- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
c- 5 Fotoğraf
d- Meslekleri ile ilgili çalıştığını gösterir SSK veya Bağ-Kur primlerinin dokümanı (en az 1 yıl, aylık 20 gün üzerinden, mezuniyet tarihinden sonrasına ait)
 
        12) Muhtaç Asker Aileleri
 
GEREKLİ İŞLEMLER

* Son iki yıl içinde nerede oturuyorsa bu belge o belediye sınırları içinde alınabilir.

Dilekçe 

Muhtarlıktan İkametgah Tespit Formu 

Başka Belediyelerden Yardım Alıp Almadığı Konusunda Formun Belediyelerden yardım almadığına dair onay alınması 

Başka Belediyelerden emlak vergisi ödemediğine dair formun onaylanması

Asker Ailesi Olarak Asker Eşi Başvuruyorsa; 

Evlenme cüzdanı fotokopisi 

Çocukları varsa çocuklarının nüfus cüzdanının gösterilmesi ya da fotokopisi 

Kendisinin nüfus cüzdanı fotokopisi

Asker Ailesi Olarak Askerin Anne-Babası Başvuruyorsa; 

SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’dan Maaş almadığına dair sağlık raporu 

Babanın çalışmadığına dair sağlık raporu

       13) Nüfus Cüzdanı
 
a) Nüfus Cüzdanı Alma Yükümlülüğü:

Nüfus aile kütüklerine kayıt edilen her Türk Vatandaşına bir nüfus cüzdanı verilir. 

Nüfus cüzdanı yenileme ve kayıptan almak için, ikamet ettiği yer muhtarlığınca düzenlenen fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Kayıp ve Değiştirme Belgesi ve 1 adet fotoğraf ile birlikte nüfus idaresine baş vurulur.

Nüfus cüzdanı kayıp ve değiştirme belgesine yapıştırılan fotoğraf ile Nüfus Müdürlüğüne ibraz edilen fotoğrafın aynı olması ve nüfus cüzdanı alma anındaki halini yansıtan en son altı ay içerisinde çekilmiş olması, ayrıca erkeklerin baş açık tam cepheden, kadınların ise alın ve çeneleri açık olmak üzere baş örtülü fotoğrafı kabul edilir. 

Nüfus cüzdanları imza karşılığında, reşit olanların kendilerine, küçüklerin ise ana, baba, veli veya vasilerine verilir.
 
 
        14) ÖLÜM
 
a) Bildirim Zorunluluğu ve Bildirilecek Nüfus Müdürlüğü: 
Ölüm olaylarının, ölümün meydana geldiği, ölüm yeri bilinmezse cesedin bulunduğu taşıt araçları içindeki ölümlerde ise ölünün taşıttan çıkarıldığı yer nüfus idaresine bildirilmesi zorunludur. 

Ölüm olayı Hastanede meydana gelmişse ölüm tutanakları burada yetkili kişilerce tanzim edilerek o yer nüfus idaresine, nüfus idaresi de kayıtlı olduğu nüfus idaresine göndermekle yükümlüdür. 

Ölüm olayı evde (şehirde) meydana gelmişse en yakın Sağlık Ocağı Tabipliğince ölüm tutanakları tanzim edilerek nüfus idaresine bildirilir. Ölüm olayı Köy de meydana gelmişse, Köy Muhtarı tutanakları tanzim ederek nüfus idaresine bildirmekle zorunludur.


b) Ölümün Nüfus İdarelerine Bildirilmesinde Süre ve Usul:
Ölüm olaylarının bildirilmesi, yetkili makam ve görevlilerce örneğine uygun olarak düzenlenmiş ölüm tutanaklarının, ölüm veya ölüm haberinin alındığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde ilgili nüfus idaresine verilmesi veya gönderilmesi suretiyle yapılır. Ölüm tutanaklarına ölenin nüfus cüzdanı da eklenir.

CENAZE ve DEFİN İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGE ve İŞLEMLER LİSTESİ
1. Belediye doktoru tarafından Ölüm Raporu verildi ise, ölen vatandaşın Nüfus Cüzdanı 
2. Adli ölüm vakalarında, savcılık ve adli tabipten gelen defin ruhsatı (Ölüm Raporu) 
3. Vatandaş tedavi aşamasında öldü ise, hastane belgeleri ve defin ruhsatı gerekmektedir.
 
 
          15)  YAŞLILIK AYLIĞI
 
65 YAŞINI DOLDURMUŞLARA AYLIK BAĞLANMASI
 
1- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

2- Muhtaçlık Belgesi

3- (3) adet belgelik fotoğraf

4- Tapu Sicil Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Defterdarlık Vergi Dairesi Müdürlüğü, İcra Müdürlüğü ve Bağ-Kur Müdürlüğü’ne soruşturma yazıları

5- 18 yaşını doldurmuş malûl vatandaşlar için Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu